Akt założycielski

AKT ZAŁOŻYCIELSKI FUNDACJI ROZWOJU MIASTA POZNANIA

 

AKT NOTARIALNY


Dnia dwudziestego ósmego lutego tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego (28.02.1991) roku, w Sali Błękitnej Urzędu Miejskiego w Poznaniu – Plac Kolegiacki –, przed notariuszem z Państwowego Biura Notarialnego w Poznaniu – Elżbietę Zielińską, stawili się:
Wojciech Szczęsny Kaczmarek,  Franciszek Pospiech – działający przy niniejszej czynności w imieniu Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Poznaniu, powołany na stanowisko Dyrektora Banku uchwałą Rady Ministrów, którego uprawnienie do działania wynika z okazanej nominacji, Józef Daczewski, Jerzy Kepel – obaj działający w imieniu Banku Państwowego – Powszechnej Kasy Oszczędności – i to stawający ad 3) jako WicePrezes  PKO, a stawający ad 4) jako Dyrektor Oddziału PKO w Poznaniu, których uprawnienie do działania wynika z okazanego aktu nominacji i pełnomocnictwa z 27 lutego 1991 PBN w Warszawie, Stanisław Laskowski,  Miron Maciejewski – obaj działający w imieniu Międzynarodowych Targów Poznańskich – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których uprawnienie do działania wynika z okazanego wyciągu z rejestru,Tomasz KayserJacek MayRyszard Olszewski, Jan Kaczmarek, Tadeusz Kieliszewski,  Andrzej Porawski, Wojciech Kulak.

Tożsamość stawających ustaliła notariusz na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery powołano przy poszczególnych nazwiskach.


OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI
§1.
Stawający: Wojciech Szczęsny Kaczmarek, Tomasz Kayser, Jacek May, Ryszard Olszewski, Jan Kaczmarek, Tadeusz Kieliszewski, Andrzej Porawski, Wojciech Kulak oraz Franciszek Pospiech, Józef Daczewski, Jerzy Kepel, Stanisław Laskowski, Miron Maciejewski działający w imieniu reprezentowanych przez siebie osób prawnych oświadczają, że ustanawiają fundację zwaną dalej FUNDACJĄ.
§2.
Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Rozwoju Miasta Poznania.
§3.
Siedzibą Fundacji będzie miasto Poznań.
§4.
Celem Fundacji jest inspirowanie i wspieranie oraz finansowanie wszelkich działań mających na celu wszechstronny, zgodny z oczekiwaniami społecznymi rozwój miasta Poznania.
W ramach tego ogólnego celu Fundacja będzie realizowała różnego rodzaju działania częściowe w zakresie ochrony środowiska, komunikacji miejskiej, ochrony zdrowia mieszkańców, zaopatrzenie ludności w wodę oraz energię we wszelkiej postaci i rozwoju kultury, oświaty i nauki. Będą także podejmowane inne zadania szczegółowe, niezbędne
dla realizacji wyżej wskazanego celu ogólnego.
    Zakres działań Fundacji obejmuje rozwój cywilizacyjny miast w tym także:
edukację cywilizacyjną i ekologiczną mieszkańców miasta Poznania,
integrację mieszkańców w realizacji celów korzystnych dla wszystkich,
pobudzanie aktywności mniejszych środowisk,
skupianie mieszkańców wobec idei „kulturalnego rozwoju” i popierania rozwoju kultury.
§5.
Cele Fundacji będą realizowane w następujących formach:
wspierania merytorycznego i finansowego działań Zarządu Miasta Poznania, zbieżnych z celami Fundacji,
inspirowanie działań Rady Gminy Poznań i Zarządu Miasta mających na celu polepszenie warunków bytowych mieszkańców,
upowszechnienia wiedzy o nowoczesnych metodach zarządzania aglomeracją miejską,
wspierania finansowego działań innych osób fizycznych i prawnych mających na celu rozwój miasta Poznania,
samodzielnego prowadzenia działań, akcji i realizacji zadań Fundacji,
współpracy z innymi fundacjami i organizacjami o zbliżonym profilu działania.

§6.
Na majątek Fundacji składać się będą darowizny Fundatorów – Założycieli i to:
Wojciech Szczęsny Kaczmarek, Tomasz Kayser, Jacek May, Ryszard Olszewski, Jan Kaczmarek, Tadeusz Kieliszewski, Andrzej Porawski i Wojciech Kulak darują
na rzecz Fundacji kwoty po 1.000.000, - jeden milion złotych to jest łącznie kwotę 8.000.000, - osiem milionów złotych,
Wielkopolski Bank Kredytowy daruje na rzecz Fundacji kwotę 10.000.000.000, - dziesięć miliardów złotych,
Bank Państwowy Powszechna Kasa Oszczędności daruje na rzecz Fundacji – 1.000.000.000, - jeden miliard złotych,
Międzynarodowe Targi Poznańskie daruje na rzecz Fundacji 1.000.000.000, - jeden miliard złotych,
Ponadto na majątek Fundacji składać się będą:
dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
dalsze wpłaty Fundatorów Założycieli,
innych wpływów, w szczególności z działalności gospodarczej, lokat bankowych
i giełdowych.
Fundatorami mogą być osoby fizyczne i prawne.
§7.
Notariusz zwróciła stronom uwagę na treść art. 4 i 10 ustawy o Fundacjach z dnia
6 kwietnia 1984 roku, w szczególności na to, ze Fundacja uzyska osobowość prawną
z chwilą wpisania jej do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Pragi.
§8.
Odpisy aktu należy wydawać stronom i Fundacji w dowolnej ilości.
Oświadczenie niniejsze wolne jest od opłaty notarialnej na podstawie art. 11 powołanej ustawy o fundacjach.


Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano:

Omówienie: w §4 nadpisano „tym”.

 

 

Copyright © 2010 Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. All rights reserved.